3443 - Lajmi_i_plot | KPM

Potpisan Memorandum o saradnji između Nezavisne Komisije za Medije i Regulatornog Autoriteta za Elektronske i Poštanske Komunikacije

17 December 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u saradnji sa Regulatornim Autoriteta za Elektronske i Poštanske Komunikacije (RAEPC) potpisala je danas Memorandum o saradnji.

Memorandum je potpisao g. Xhevat Latifi - predsednik NKM i g. Nazim Rahimi - predsednik RAEPC-a.

Predstavnici dve institucije su ovom prilikom izrazili zadovoljstvo zbog postizanja ovog sporazuma, i založili se za postizanje ciljeva i zadataka memoranduma.

Memorandum ima za cilj definisanje modaliteta, instrumenata i načina saradnje između strana potpisnica, u cilju razvoja aktivnosti u odgovarajućim oblastima koje regulišu strane potpisnice.

Ovaj Memorandum ima za cilj jačanje saradnje između strana u cilju efikasnog i efikasnog upravljanja ograničenim resursima frekventnog spektra, primenom tehnološke neutralnosti, obezbeđivanjem uslova za efikasnu konkurenciju i zaštitu prava potrošača. Koordinacija međuinstitucionalnih obaveza kao i angažovanja i napora tehničkih i ljudskih resursa u slučajevima kada su mandati i aktivnosti Strana u vezi sa sprovođenjem relevantnih zakonskih odredbi. Zajednička koordinacija Nacionalnog plana radio frekvencija zajedno sa rasporedom distribucije i korišćenja frekvencijskog spektra za Republiku Kosovo kao i oslobađanje i korišćenje frekvencija za širokopojasne usluge (divedenta).

Memorandum takođe ima za cilj da promoviše konkurenciju i efikasnu infrastrukturu u oblasti elektronskih komunikacija i radio-difuzije i garantuje kvalitetne usluge za potrošače, u skladu sa uslovima utvrđenim Zakonom br. 04 / L-109 o Elektronskim Komunikacijama; Zakon br. 04 / L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije (NKM); Zakon br. 05 / L-027 o Digitalizaciji zemaljskog emitovanja, kao i trendovima tehnološkog napretka i konvergencije.

Nezavisna Komisija za Medije