3491 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

19 April 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 12. aprila 2022. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Dževata Latifija, održala je osam redovnih sastanaka za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila zahtev Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Kosova (AMPEK), u vezi sa produženjem roka za početak zemaljskog emitovanja audiovizuelnih medija. Provajderi usluga (PAMU) lokalni i regionalni. IMC je 17. marta 2022. godine primio zahtev lokalnih i regionalnih televizija putem kojih su tražili da se odredi optimalan rok za nastavak emitovanja preko zemaljskih frekvencija, u skladu sa uslovima licence koju svaka od njih ima.

Nakon razmatranja zahteva, Komisija je na osnovu člana 3. stav 1. Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije, odlučila je da usvajanje uvaži zahtev AMPEK-a i da obaveže sve medije sa lokalnom i regionalnom radiodifuzijom, koji koriste frekvencije prema Planu frekvencijskog spektra emitovanja, da se vrate u zemaljsko emitovanje do 30. septembra 2022.

Nakon sastanka, Komisija je razmotrila i nekoliko pravnih slučajeva kršenja člana 30. Zakona o autorskim pravima od strane nekoliko distributera:

SVISS PLUS 1, PROGRES, COMNET-A, BLEDI, DOT NET, MONET, ASTRA NET, MAKS TV, LINK PRODUKCIJA, ISP BROADCAST, IPTV TECH, KADRIA NET, JOB NET, KDS TELESTAR, KUGO TV, KUMANOVION CAB VISTA, NET KUJTESA , IPKO, BB HERC, ARTMOTION, GALAKTIKA, CONNECT 3, MTS D.O.O, SPEED TV, TELKOS, TV EHO i TEL COMMUNICATIONS.LL.C.

Nakon razmatranja slučajeva, Komisija je odlučila da svi gore navedeni operateri distribucije budu sankcionisani Primedbama u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM, članom 30. stav 1. Zakona o NKM, Operateri distribucije su obavezni da registruju sve ugovore. za kanale koji se emituju od dana stupanja na snagu odluke Vlade i da obavestite NKM u roku od (15) dana od dana prijema Odluke u vezi sa radnjama koje ste preduzeli da postupite u skladu sa članom 30, st. 2, Zakona br. 04 / L-065 o autorskim i srodnim pravima.

Nezavisne Komisije za Medije