Të licencuarit
3516 - Lajmi_i_plot | KPM

Javni konkurs za izdavanje jedne licence za emitovanje radio programa

16 June 2022

Bazirajuči se na članu 21, 22. i 23. Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije (Zakon Br. 04/L-44), NKM  na sastanku 30. maja 2022, doneli su odluku da proglase:

JAVNI KONKURS

za izdavanje jedne licence za emitovanje radio programa

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na osnovu primljenih zahteva kao i na stalnom interesovanju kandidata za licence za pružanje audio medijske usluge, kao i žalbe na nedostatak lokalnih informacija na bosanskom jeziku procenila je  u vezi potrebe i mogućnosti objavljivanja javnog konkursa za jednu slobodnu  frekvenciju u Vitomirici, opština Peč. NKM ocenjuje da postoji nedostatak audio medijskih usluga na lokalnom nivou na bosanskom jeziku, nedostatak medijskog pluralizma kao i potrebu za razvoj ovog pluralizma.

Ova procena je izvršena na osnovu Zakona o NKM-a, odnosno članu 9. ovog zakona, koji definiše radiodifuzne politike u Republici Kosovo. Takođe, NKM je identifikovala tehničke mogućnosti za slobodne frekvencije, koje su u skladu sa planom frekvencija Republike Kosovo, i da iste se mogu objaviti na javnom konkursu za davanje na upotrebu kandidatima koji ispunjavaju najbolje postavljene kriterije.

Na osnovu odluke NKM od 30. maja 2022. godine, u tabeli ispod je prikazana lokacija i opština za koju će biti raspisan javni konkurs:

 

Opština

Kategorije licence i broj frekvencije

Jezik emitovanja

1.

Vitomirica, Peć

Lokalna kategorija – 1 frekvencija

Bosanski

 

 

 

 

Konkurs će biti otvoren za apliciranje 30 dana, počevši od 16 juna 2022. godine do 16 Jula 2022. godine, u 16:00h.

Kategorija radio stanice sa lokalnom pokrivenošču – se odnosi na Pružaoce Audio Medijske Usluge, koja pruža pokrivanje  radio signalom, putem jedne frekvencije, do tri opštine ( do 30% teritorije Republike Kosovo).

 

PROCEDURE I KRITERIJUMI ZA APLICIRANJE

Procedura za apliciranja za licencencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i ucestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na članu 22. Zakona i podzakonskih akata NKM .

Osnovni dokumenti i podzakonski akti neophodni za završetak i podnošenje prijave za dozvolu NKM-a, su navedeni kako sledi:

  1. Formular Aplikacije;
  2. Uredba NKPM-2021/P1 O Pruzaocima Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga
  3. Uredba NKPM-201706 ZA Godisnjoj Tarifi za Licecnu

Svi priloženi dokumenti koji će biti dio aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane  kot notera (tamo gde je moguce);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i sve prateće materijale će biti prihvaćene samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Ocjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredbe NKM-2014/02 o proceni aplikacija  

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje iz Izvrsne Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije kod Nuredin Islami na nuredin.islami@kpm-ks.org  ili/i gđa- Ardiana Alshiqi, ardina.alshiqi@kpm-ks.org.

Aplikacija  mora biti poslata  u 2 fizička kopija na albanskom jeziku i 2 kopija na srpskom jeziku , na sledećoj adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 124, Pejton,

10000, Priština

Za više informacije posetite veb stranicu NKM-a www.kpm-ks.org