Të licencuarit
3518 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

01 July 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 27. juna 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. Xhevat Latifi, održala svoj jedanaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmatrala više pravnih predmeta.

Nezavisna komisija za medije, u cilju ocene usaglašenosti nosilaca licenci sa podzakonskim aktima KPM-a, izvršila je njihov monitoring. Prema nalazima procesa monitoringa, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva u vezi sa kršenjem zakona Nezavisne komisije za medije.

Komisija je razmotrila ove slučajeve i nakon pregleda odlučila je sledeće:

•KDS Telestar – kršenje KPM-2020/01 Uredbe o distribuciji pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga i Uslova Opštih uslova licenciranja. Nakon uvida, Komisija je donela odluku o izricanju mere sankcije uz Obaveštenje distribucionom operateru KDS Telestar na osnovu člana 30. stav 1.3. Zakona o KPM-u.

• Telekom Kosova – Usklađenost Telekoma Kosova sa Uredbom KPM-2020/01 za distribuciju pružalaca audio i audio-vizuelnih medijskih usluga. Nakon razmatranja, Komisija je odlučila da izrekne sankcionu meru sa upozorenjem distributivnom operateru Telekom i Kosova na osnovu člana 30. stav 1.3. Zakona o ZKP.

Prema dnevnom redu, Komisija se bavila i nekoliko slučajeva izdavanja dozvola. Razmotreni slučajevi su se odnosili na zahteve za: promenu vlasništva, licenciranje OSHMA preko operatora distribucije. Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za ove slučajeve, Komisija odobrila ove preporuke.

• Radio Urban FM – Odluka odbijanju o promeni vlasništva

• Radio Kent FM 2 - Odluka o produženju licence;

• TV D + Odluka o licenciranju OSHMA preko operatora distribucije.

Takođe, Komisija je razmatrala pitanje izmene i dopune dva pravilnika: Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama i Pravilnika o zaštiti dece i maloletnika u audio-vizuelnim medijskim uslugama. Nakon razmatranja, Komisija je odlučila da krene u proceduru izmene dva navedena propisa.