3537 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sednice Nezavisne Komisije za Medije

12 October 2022

Nezavisna komisija za medije (NKM), 10. oktobra 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. Xhevat Latifi, održala je svoj šesnaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko pravnih predmeta, pravnih predmeta za kršenje člana 30. Zakona o autorskim pravima od strane pojedinih operatera distribucije u vezi sa registracijom ugovora operatora distribucije. u udruženju VAPIK.

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona br. 04/L-065 o autorskim i srodnim pravima, autorski ugovori u vezi sa reemitovanjem audio-vizuelnih programa biće važeći tek nakon što budu registrovani od strane udruženja za kolektivno ostvarivanje prava. Pregledani slučajevi su navedeni na sledeći način:

Artmotion, Sviss plus 1, Tel komunikacije, Telkos, Vision tv, Vista, Link production, Bb Herc, Astra net, Bledi, Komnet-A, Connect-3, Dot net, Emonet, Galaktika, Ipko, IPTV Tech, ISP Broadcast, Job Net, Kadria net, Kugo tv, Kujtesa net, Kumanova kablovska, Mak Tv, MTS D.O.O, Speed Tv, Eho TV.

Nakon razmatranja slučajeva, Komisija je odlučila da svi višerangirani operateri distribucije budu kažnjeni novčanom kaznom od 1.000 evra (hiljadu evra), na osnovu člana 30. stav 1.3. Zakona KPM o reemitovanju kanala bez važećeg sporazuma. u smislu člana 30. stav 2. Zakona br. 04/L-065 o autorskim i srodnim pravima, kao i član 21, stav 2.7 Zakona br. 05/L-047 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-065 o autorskim i srodnim pravima, posebno član 160, stav 2.

Takođe, operateri distribucije su dužni da u roku od trideset (30) dana, po pravnosnažnosti ove odluke, prekinu reemitovanje kanala, do registracije ugovora u udruženju za kolektivno ostvarivanje prava, kako je definisano čl. 30. stav 2. Zakona br. 04/L-065 o autorskim i srodnim pravima, kao i član 21, stav 2.7 Zakona br. 05/L-047 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-065 o autorskim i srodnim pravima, posebno član 160, stav 2.

Na ovom sastanku, Komisija je takođe usvojila tromesečni izveštaj o radu NKM, za period jul-septembar 2022. godine, na osnovu zakonske obaveze koja proističe iz člana 15. Zakona br. 4/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije.