Të licencuarit
3607 - Lajmi_i_plot | KPM

Potpisan Memorandum o saradnji između Nezavisne Komisije za Medije i Uprave za Zaštitu Konkurencije

22 September 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) i Autoritet za konkurenciju Republike Kosovo (AKRK) potpisali su danas Memorandum o saradnji.

Memorandum su potpisali g. Jeton Mehmeti-predsednik NKM-a i g-đa. Neime Binaku Isufi-predsednica AKRK-a.

Ovom prilikom predstavnici obe institucije izrazili su opredeljenje za produbljivanje međuinstitucionalne saradnje, u cilju podrške i razmene stručnih iskustava sa institucijama, prema zajedničkim potrebama, u cilju ostvarivanja ciljeva i zadataka Memoranduma.

Primarni cilj ovog Memoranduma je jačanje saradnje između strana u funkciji promovisanja i razvoja slobodne tržišne konkurencije, sa fokusom na pitanje vlasništva nad medijima.

Memorandum ima za cilj da definiše modalitete, instrumente i načine saradnje između strana potpisnica, kako bi se razvile aktivnosti u odgovarajućim oblastima koje potpisnice regulišu. Koordinacija međuinstitucionalnih aktivnosti i zajedničko angažovanje sa ljudskim i tehničkim resursima, u slučajevima kada su mandati i aktivnosti stranaka u vezi sa sprovođenjem relevantnih zakonskih odredbi. Memorandum ima za cilj da olakša razmenu neophodnih zvaničnih informacija, koje strane primaoci tretiraju na nivou poverljivosti u skladu sa zakonskim obavezama, na osnovu odgovarajućih zakona o konkurenciji i medijima.

Takođe, strane će podići nivo međusobnog angažovanja u procesima izrade podzakonskih i pravnih akata u odgovarajućim oblastima, kao i u izbegavanju mogućih slučajeva pravne kolizije u oblastima delovanja koje organi regulišu.