Të licencuarit
3616 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE ZA LICENCIRANE

20 October 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) se nedavno susrela sa fenomenom promene vlasništva licenciranih u njihovim sertifikatima o registraciji poslovanja, bez prethodnog pismenog odobrenja NKM-a kako je definisano Zakonom i podzakonskim aktima NKM -a.

Promena vlasništva sertifikata o biznisu po  kome je izdata licenca NKM-a, bez prethodnog odobrenja, predstavlja kršenje zakona NKM-a i podzakonskih akata kao i uslova licence NKM-a. S tim u vezi, podsećamo na član 21. paragraf 3. Zakona Br. 04/l-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije koji definiše:

Licence se ne mogu koristiti i prenositi bez ovlašćenja i predhodne dozvolove NKM-a.

Takođe, uslovima i terminima licence licenciranih, utvrđeno je da se za svaku promenu vlasništva kojom se zahvata više od 10% udela ili onih koje imaju značajan uticaj na kontrolu licenciranih, prethodno se zahteva pismeno odobrenje od NKM -a.

Stoga, NKM zahteva od licenciranih da ne preduzimaju nikakve radnje za promenu vlasništva u sertifikatima o registraciji biznisa bez prethodnog pismenog odobrenja NKM-a, (to znači da proces promene vlasništva prvo mora da odobri NKM, a zatim promena u nastupi sertifikatu o biznisu) u suprotnom, u svim slučajevima promene vlasništva bez prethodnog pismenog odobrenja NKM-a, biće preduzete hitne mere sankcionisanja u skladu sa članom 30. Zakona o NKM-u, koje mogu dovesti do Ukidanja Licence.

NKM će otvoriti pravne slučajeve za svaku promenu vlasništva koja nije dobila prethodno odobrenje od njega  kao i uputiti licencirane koji  su već izvršili promenu vlasništva u svom sertifikatu o biznisu, bez prethodnog pismenog odobrenja NKM-a, da odmah obaveste NKM podnošenjem zahteva za ovu izmenu zajedno sa potrebnom dokumentacijom.