305 - Telicencuarit | KPM

LICENCIRANJE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH SERVISA

Za sprovođenje audiovizuelne medijske delatnosti u Republici Kosovo prema Zakonu br. 04/L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije je potrebna licenca za emitovanje, koju izdaje Nezavisna Komisija za Medije (NKM).

Licence za emitovanje i obnavljanje istih na period od sedam (7) godina za radio emitovanje, odnosno za audiovizuelne medijske servise i operatore mreže za pružanje medijskih usluga audiovizuelnog sadržaja na period od deset (10) godina. Licence koje izdaje NKM se ne mogu koristiti niti preneti bez ovlašćenja i prethodnog pismenog odobrenja NKM.

Licencirani emiteri su dužni da deluju u potpunoj saglasnosti sa svim podzakonskim aktima i Uslovima i pravilima licence , kao što i određuje NKM.

Bazirajući se na zakon br. 04/L-44 NKM podzakonskim aktom može usvojiti i primeniti i druge kriterijume za licenciranje i obnavljanje licence u zavisnosti od vrste i kategorije licence koju će izdati.

Izdavanje novih licenci za audiovizuelne medijske servise se objavljuje, uključujući sve potrebne informacije u vezi sa tim šta kandidat treba da ispuni, metode i uslovi procene aplikacija, određene tarife i kategorija licence.

Prema planu frekvencija koje stoje na raspolaganju Kosovu, NKM je Javnom servisu dodelila dovoljno frekvencija kako bi svi stanovnici Kosova imali pristup radio-televizijskom programu.